Lezingen

1. Maandagmiddag 4 februari 2019: Elektro Studieverzameling
2. Zaterdagochtend 9 februari 2019: Katholike architectuur in de 20e eeuw

1. Bezoek aan de Elektro Studieverzameling van de TU Delft

Samenvatting van de voordrachten

De Studieverzameling, die al sinds de opening van het Elektro-gebouw in november 1969 te vinden is in de laagbouwkelder van de Mekelweg 4, herbergt een uitgebreide collectie elektro-technische apparatuur van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI).

De collectie omvat uiteenlopende deelverzamelingen, objecten waarin de elektrotechniek in ons leven zo’n belangrijke plaats heeft ingenomen. Ontwikkelingen in beeld en geluid, reken-en typemachines, telefonie, fotografie, hoogspanning, radartechnologie, navigatiesystemen, meet- en regelapparatuur, elektronenbuizen, schakelen met klokken en computers om maar iets te noemen. Enerzijds is een hoofdtaak het behoud van cultureel erfgoed op het gebied van de elektrotechniek; anderzijds is een hoofdtaak de Studieverzameling een tastbare bron van inspiratie te laten zijn voor hedendaagse studenten.

De voordrachten gaan over de Elektro Studieverzameling, het schakelen met klokken en computers.

Informatie over de sprekers

De drie sprekers zijn allen gedreven en ervaren vrijwilligers bij de Elektro Studieverzameling van de TU Delft:

  • J.A. Geijp (Han) is coördinator van de Studieverzameling. Als instrumentmaker kwam hij, na zijn militaire diensttijd bij de KLu, in dienst bij de Optische Industrie (Old Delft) en in 1967 bij de faculteit Elektrotechniek. In die periode heeft hij als vormgever en illustrator in zijn vrije tijd een aandeel gehad bij de publicatie van een aantal boeken van de TU-Delft. Hij is mede oprichter en vice-voorzitter van de Stichting Historisch Genootschap “De Blauwe Tram”.
  • R.A. Timmermans. (Rob) studeerde elektrotechniek en telecommunicatie aan de TU Eindhoven. Hij was 40 jaar actief op het gebied van de telecommunicatie in het internationale bedrijfsleven. Hij is oprichter van de Stichting Telecommunicatie Erfgoed Nederland. Binnen de Elektro Studieverzameling van de TU Delft specialiseert hij zich in de communicatie tussen geografisch verspreide elektrische klokken.
  • E. Winkel (Eric) heeft een brede opleiding en aanzienlijke ervaring in de elektrotechniek, radiotechniek, telecommunicatietechniek en digitale technieken. Hij was werkzaam in de industrie, en daarna bij de TU Delft waar hij diverse functies bekleedde, van programmeur en operator tot facultair ICT Manager. Ook was hij docent programmeren aan de Haagse Hogeschool.

Klik hier voor de officiële uitnodiging.

2. Katholieke architectuur in de 20e eeuw:
de vier architecten van de Leidse familie Van der Laan

Samenvatting van de voordracht

In zijn boek “Katholieke architectuur in de twintigste eeuw” (Verloren, 2018) toont auteur Michel Remery aan hoe vier architecten uit het gezin van Leo van der Laan een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandse architectuur binnen de ‘katholieke zuil’ van de twintigste eeuw. Hij neemt de lezer mee naar de bloeitijd van de verzuiling en laat zien hoe de vier architecten onderling zeer verschillende stijlen en vormen toepasten. Onder hen zijn de Leidse architecten Leo en Jan van der Laan, en de bekende Benedictijner monnik en architect Dom Hans van der Laan met zijn broer Nico. Zijn boek vormt de basis voor zijn voordracht voor Histechnica en KIVI-GdT.

Het gezin Van der Laan telde vier architecten – Vader Leo en zijn zonen Jan, Hans en Nico – die twee aan twee in grote harmonie en met bewondering voor elkaar totaal verschillende bouwstijlen ontwikkelden. Ze stonden bekend als katholieke traditionalistische architecten, die vooral bouwden binnen de eigen katholieke zuil. Leo en Jan lieten alleen al in Leiden een enorm gevarieerd gebouwd oeuvre van honderden gebouwen na. Hans en Nico werkten bovenal aan een universele theorie van de architectuur. Ieder van deze vier architecten werd hierbij gemotiveerd en gedreven door zijn katholieke levenshouding.

Alle vier architecten Van der Laan wisten hun aardse activiteiten te verbinden met de eredienst aan God in het leven van elke dag en de liturgie (…). Hun leven was gewijd aan de zoektocht naar de sleutel tot schoonheid in de architectuur (…). Dom Hans van der Laan zou zeggen dat ze hun ontwerpen een bijzondere schoonheid wilden laten uitstralen en zo de toeschouwer door de zintuiglijke omgang met de dingen leiden tot de innerlijke omgang met God in zijn of haar ziel. Op deze wijze construeerden de architecten Van der Laan als het ware een tastbaar antwoord op de vraag hoe liturgie en architectuur zich tot elkaar verhouden, en vonden hierin de sleutel tot de schoonheid van hun ontwerpen, die bepalend zijn voor een flink deel van de katholieke architectuur van de twintigste eeuw.

Informatie over de spreker, dr.ir. M.P. Remery

Dr.ir. Michel P. Remery studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit te Delft en theologie aan de Pontificia Università Gregoriana te Rome. Hij publiceert over de relatie tussen liturgie en architectuur. Met zijn boek over de vier architecten Van der Laan plaatst hij hen in de context van hun tijd en de ‘katholieke zuil’.

Een eerder uitgegeven gids met beschrijving van wandelingen door Leiden (“Wandelend Leiden ontdekken met vier architecten Van der Laan”) geeft iedereen de kans het werk van deze architecten zelf en ter plaatse te beschouwen.

Klik hier voor de officiële uitnodiging.