Duurzame monumentenzorg

Titel: Duurzame monumentenzorg
Spreker: dhr. ir. E.J. Nusselder
Datum: Februari 2017
Plaats: Science Centre van de TU Delft, Mijnbouwstraat 120,
2628 RX Delft.

Samenvatting van de voordracht:
Via restauratie en herstel houden we monumenten zo lang mogelijk in stand. Maar zijn monumenten ook duurzaam in milieutermen? Monumenten lijken niet energiezuinig naar huidige maatstaven. Andersom vormen de huidige energieprestatie-eisen vaak een grote bedreiging voor passend monumentenbehoud. Dat komt doordat energiebesparende maatregelen als gevel- , raam- en dakisolatie, bij onjuiste uitvoering onherroepelijk leiden tot teloorgang van de authenticiteit en cultuurwaarden. Monumentenzorg en Duurzaam Bouwen lijken dus met elkaar in conflict. Maar er zijn ook opmerkelijke overeenkomsten. Beider ambitie is het sparen van leefomgeving en materiaal, in beide gevallen gaat het om lange-termijn doelen en beide vereisen zij maatwerk bij het doorvoeren van maatregelen. Gelukkig zijn er opmerkelijke kansen voor harmonisch samengaan. Het gaat daarbij telkens om maatwerk-per-monument: zowel bij de het vaststellen van de betreffende cultuurhistorische waarden als van de mogelijkheden en beperkingen voor verduurzaming. Ook de uiteindelijk te kiezen oplossingen zijn steeds gebouw-specifiek en gaan vaak in tegen wat monumentwaardenstellers en duurzaam bouwers veronderstellen. Hoe die andere manier er uit ziet en hoe daarbij ook bijzondere analysemethoden zoals die van de thermografie (warmtebeeld-registratie) succesvol zijn in te zetten leert de voordracht.

Informatie over de spreker ir. E.J. Nusselder:
Ir. Evert Jan Nusselder (1948) is restauratie-architect en bouwhistoricus. Tijdens zijn studie aan de Technische Hogeschool Delft, afdeling Bouwkunde, was hij gedurende 7 jaar de assistent van hoogleraar Restauratie, prof. dr. ir. C.L. Temminck Groll. Aan de studie Bouwkunde-restauratie gingen 2 jaar studie Werktuigbouwkunde vooraf. Van 1981 tot en met 1998 was hij senior-architect/adviseur in het Bureau Rijksbouwmeester (Ministerie van VROM). Vanaf 1998 tot en met 2005 was hij hoofd van de afdeling Instandhoudingstechnologie van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Hij was mede-oprichter en bestuurslid van de Stichting Erkenningsregelingen Restauratie en Monumentenbehoud (ERM), koepel voor uitvoerenden in de restauratie. Hij was voorzitter van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) en is auditeur voor de GEAR-erkenning voor restauratie-architecten. Sinds december 2005 heeft hij een eigen – particulier – ingenieursbureau MONUMENTENZORG. Sinds eind 2014 verdiept hij zich in het nog niet ontwikkelde terrein van monument-specifieke thermografie

Updated on juni 29, 2019

Related Articles

Academisch Erfgoed
Bezoek de nieuwe website over het academisch erfgoed van de TU Delft.
Ga naar de site