1. Home
  2. Privacy Statement Histechnica

Privacy Statement Histechnica

versie september 2018

Histechnica handelt met betrekking tot persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Nadere informatie over de AVG vindt U opde website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Doeleinden

De door de leden verstrekte gegevens worden gebruikt:

  • om de leden te informeren over lezingen en andere activiteiten van Histechnica;
  • voor de (financiële) administratie van Histechnica;
  • voor de uitvoering van de doelstellingen van Histechnica.

Gegevens

Histechnica registreert  de volgende persoonsgegevens van haar leden: 

Naam en voorletters, titel, adresgegevens, E-mailadres, telefoonnummer en de betaling van de contributie.

Een jaar na het beëindigend van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens verwijderd.

Deze gegevens worden niet aan anderen verstrekt, tenzij dat voor de uitvoering van onze taken nodig is. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van namen en adressen aan de instantie die aankondigingen per post verstuurt aan leden die geen E-mail adres hebben en aan een vliegtuigmaatschappij of een hotel bij een studiereis.

Van onze sprekers registreren wij:

Naam en adresgegevens, een korte CV die in overleg met de spreker wordt opgesteld en in het convocaat wordt opgenomen.

Daarnaast registreren wij de namen en adressen van personen en organisaties die wij voor het werk van onze vereniging zouden kunnen raadplegen of met wie wij samenwerken.

Alle gegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de doelstellingen van Histechnica. Uitsluitend indien Histechnica hiertoe wettelijk is verplicht worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Beveiliging

Histechnica zorgt voor een passende beveiliging van uw gegevens. Alleen het bestuur van Histechnica heeft toegang tot uw gegevens.

Recht op inzage en correctie

Als lid van Histechnica kunt U bij het bestuur vragen om inzage van de gegevens die over U zijn vastgelegd. Desgewenst zal het bestuur van Histechnica uw gegevens corrigeren of wissen.

Bekendmaking

Dit privacy statement wordt bij het aangaan van het lidmaatschap uitgereikt, wordt aan de leden gestuurd (per E-mail of per post) en wordt op de website geplaatst.